ztouch

    您现在的位置:首页
    • 产品名称: 多维移动互动互联书写板
    • 产品编号: 1000
    • 上架时间: 2021-04-24
    • 浏览次数: 563

    QQ交流

     

     

     

     

     

     

    颜色:绿色

    功能:同步显示存储,快速分享,多媒体设备互联,后台记录,投票,手势功能等。

    价格:型号HSH4020,29600元/套;型号HDH4012,18000元/套。

     

     

     
    标题:
     
    留言内容:
    * 已输入字符:0
    小于等于500字符
    留言人:
     
    小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
    您的邮箱:
     
    示例:example@mail.com
    手机号码:
     
    由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
    验证码: